ReadyPlanet.com
dot
Jobs

   บริษัทในเครือยูไนเต็ดกรุ๊ป
บริษัท ไนเต็ดฟีดดิ้งจำกัด / บริษัทยูไนเต็ดฟีดมิลล์จำกัด/ บริษัทยูไนเต็ดการตลาดสากลจำกัด


 

         บริษัท United Feed Mill จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายอาหารลูกสุกร มีความจำเป็นต้องขยายกิจการ เพื่อรองรับความต้องการอาหารลูกสุกรอย่างท่วมท้นของฟาร์มอิสระทั่วประเทศ และขยายไปสู่ตลาด AEC เราจึงต้องการรับเพื่อนร่วมทีมงานจำนวนมาก ที่มีความใฝ่รู้ ใฝ่ทำ และกระตือรือร้นที่จะก้าวหน้า ในการที่จะร่วมมือกับเกษตรกรให้มีผลผลิตและประสิทธิภาพที่ไม่แพ้ใคร โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตอาหารสัตว์ และวิทยาการที่ทันสมัยที่สุด 

สมัครได้ที่

สำนักงานใหญ่ 199/49-51 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร. 02-272-2820-9 ต่อ 18  คุณจรัสกรณ์  พงษ์ถาวรวิช 
โรงงานสระบุรี เลขที่ 19/1 หมู่ 3 ถ.สุวรรณศร ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทร. 036-379006-7, 036-379446-8 ต่อ 36 คุณสุนันทา  จุลวัฒนะ 
E-Mail : [email protected]

สมัครด่วน

 1. เลขานุการ

วัตถุประสงค์ : ประสานงานกับทุกฝ่ายภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้กรรมการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทหน้าที่ 

พิมพ์จดหมาย บันทึกการประชุม ร่างจดหมายโต้ตอบ รายงาน และ เอกสารอื่น ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โทรศัพท์ติดต่อนัดหมายต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชา ต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยมต่าง ๆ และจัดการประชุมของผู้บังคับบัญชาได้ จัดการและเก็บรักษาข้อมูลรวมทั้งระบบงานเอกสาร ปฏิบัติงานสนับสนุนงานทั่วไปแก่ผู้บริหาร เช่น จองตั๋วเดินทาง ติดต่อที่พัก เป็นต้น

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ภาษา และปริญญาโทบริหารธุรกิจ

- มีผลงานในการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในและภายนอกองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์

สนใจติดต่อ      : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 199/49-51 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร.         : 02-272-2820-9 ต่อ 18  คุณจรัสกรณ์  พงษ์ถาวรวิช

Email         : [email protected]

2. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

วัตถุประสงค์ : สรรหาเคมีหรือชีวภัณฑ์ภายในประเทศและจากยุโรปและอเมริกาและเอเชียให้ได้ตามแผนพัฒนาสินค้าและแผนงานห่วงโซ่อุปทาน

บทบาทหน้าที่ 

ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคา ราคาวัตถุดิบและเงื่อนไขอื่น ๆ จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งให้ผู้ขายสินค้า ติดตามการส่งมอบวัตถุดิบ หรือประสานกับตัวแทนขายส่ง เพื่อดำเนินการเรื่องภาษีศุลกากร รวมทั้งติดต่อกับผู้ใช้วัตถุดิบเกี่ยวกับการรับมอบและเอกสารการจัดซื้อจัดทำรายงานการจัดซื้อสินค้าเก็บรักษาและปรับปรุงรายชื่อผู้จัดหาวัตถุดิบที่ได้รับการรับรองให้เป็นปัจจุบัน

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี สาขาสัตวศาสตร์ ชีววิทยา ชีวเคมี เคมี

- มีผลงานในการดำเนินกระบวนการกับผู้จำหน่ายของโลจิสติกส์ขาเข้าให้ส่งมอบสินค้าและบริการตามเป้าหมายและข้อกำหนด

สนใจติดต่อ      : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 199/49-51 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร.         : 02-272-2820-9 ต่อ 18  คุณจรัสกรณ์  พงษ์ถาวรวิช

Email         :  [email protected]


3. หัวหน้างานผลิตพรีมิกซ์

วัตถุประสงค์ : นำการผลิตพรีมิกซ์ไวตามินและแร่ธาตุให้พร้อมใช้สำหรับการผลิตอาหารสัตว์ 

บทบาทหน้าที่

ควบคุมการผลิตพรีมิกซ์ของพนักงาน ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตพรีมิกซ์ ตรวจสอบการผลิตของพนักงานให้ได้ตามแผนการผลิตประจำวัน ตรวจสอบคุณภาพพรีมิกซ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ทำรายงานพรีมิกซ์คงคลังเสนอผู้บังคับบัญชา 

คุณสมบัติ

- ปวส. หรือปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ เคมี สัตวศาสตร์ เกษตร และชีววิทยา

- มีผลงานด้านการดำเนินการผลิตให้ได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

สนใจติดต่อ     : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
โรงงานสระบุรี : เลขที่ 19/1 หมู่ 3 ถ.สุวรรณศร ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

โทร.                : 036-379006-7, 036-379446-8 ต่อ 36 คุณสุนันทา  จุลวัฒนะ

Email               : [email protected]

4. หัวหน้าแผนกโครงการ

วัตถุประสงค์ : ขายอาหารสุกร ให้ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยทั่วประเทศไทยผ่านร้านค้าต่างจังหวัดตามแผนให้บรรลุเป้าหมาย

บทบาทหน้าที่ 

ออกพบปะลูกค้าตามตารางนัดเพื่อเสนอขายผลิตภัณฑ์และจูงใจลูกค้าให้สั่งซื้อสินค้า เพื่อให้ได้ยอดขายที่กำหนด ทำหน้าที่ช่วยลูกค้าในการจัดเรียงสินค้าหรือการแต่งร้านด้วยสื่อส่งเสริมการตลาด เก็บรวบรวมข้อมูลสภาวะการแข่งขันพร้อมทั้งจัดเตรียมรายงานยอดขายและรายงานการเยี่ยมเยียนลูกค้า รวบรวมเอกสารในการให้สินเชื่อและเก็บเงินค่าสินค้าจากลูกค้า ทำรายงานการขายเสนอผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ 

- ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สัตวศาสตร์ พืชศาสตร์ เกษตร

- มีผลงานในการเพิ่มยอดขายอย่างเป็นกระบวนการ

สนใจติดต่อ      : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 199/49-51 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร.         : 02-272-2820-9 ต่อ 18  คุณจรัสกรณ์  พงษ์ถาวรวิช

Email         : [email protected]

5. ผู้จัดการผลิตภัณฑ์

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมสินค้าและบริการให้กับลูกค้าเป้าหมายให้เข้าใจวิธีการใช้และได้รับผลประโยชน์จากอาหารของบริษัทฯ

บทบาทหน้าที่

ร่วมกำหนดเป้าหมายยอดขายประจำปี และยุทธศาสตร์ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ที่รับผิดชอบ กำหนดแผนปฏิบัติการทางการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ดูแล ติดตามตรวจสอบและปรับปรุงกิจกรรมทางการตลาด ฝึกอบรมพนักงานขายเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์และการส่งเสริมการขาย

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาศิลปศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ และการตลาด

- มีผลงานในการเพิ่มยอดขายโดยการส่งเสริมสินค้าเกษตรหรืออุตสาหกรรม

สนใจติดต่อ      : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 199/49-51 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร.         : 02-272-2820-9 ต่อ 18  คุณจรัสกรณ์  พงษ์ถาวรวิช

Email         : [email protected]

6. เจ้าหน้าที่ธุรการขาย

วัตถุประสงค์ : ประสานงานระหว่างลูกค้า ฝ่ายขาย และฝ่ายโลจิสติกส์ให้ลูกค้าได้รับสินค้าตามที่สั่งถูกต้องและตรงตามเวลา

บทบาทหน้าที่ 

รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าทางโทรศัพท์และป้อนข้อมูลเข้าระบบคอมพิวเตอร์ หรือเขียนคำสั่งซื้อ ร่วมมือกับฝ่ายผลิตและแผนกคลังสินค้าในการส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า อาจต้องให้ข้อมูลทั่วไปแก่ลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ เตรียมรายงานยอดขายและค่า Incentive

คุณสมบัติ 

- ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และสัตวศาสตร์

- มีผลงานในการติดตามการขายให้ได้ตามพยากรณ์และบันทึกการขายเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง

สนใจติดต่อ      : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 199/49-51 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร.         : 02-272-2820-9 ต่อ 18  คุณจรัสกรณ์  พงษ์ถาวรวิช

Email         : [email protected]

 
7. สัตวแพทย์

วัตถุประสงค์ :  เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนของฟาร์มสุกร ติดตามผลการใช้อาหารให้ทำประโยชน์ได้จริงตามที่ลูกค้าคาดหวัง

บทบาทหน้าที่ 

ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัทแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง ตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหา และข้อร้องเรียนของลูกค้า ทั้งทางวาจา โทรศัพท์และจดหมายและออกพบลูกค้าด้วยตนเอง ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในบริษัท ในการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียน หรือข้อซักถามของลูกค้า จัดทำสรุปรายงานการให้บริการลูกค้าในแต่ละวัน และสรุปข้อร้องเรียนและปัญหาที่ลูกค้าแจ้งเข้ามาเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา

คุณสมบัติ 

- สัตวแพทย์บัณฑิต

- มีผลงานด้านการพัฒนาสุขภาพ การจัดการ อาหาร หรือพันธุ์สุกร

สนใจติดต่อ      : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 199/49-51 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร.         : 02-272-2820-9 ต่อ 18  คุณจรัสกรณ์  พงษ์ถาวรวิช

Email         : [email protected]

 
8. Nutritionist

วัตถุประสงค์ : กำหนดตำรับอาหารแม่สุกร ให้ได้ผลตามเป้าหมายของแผนการพัฒนาสินค้า

บทบาทหน้าที่

วางแผนในการทดสอบ และพัฒนาสินค้าใหม่ให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด ศึกษาและวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งพิจารณาหามาตรฐานวัตถุดิบที่จะนำมาใช้ผลิต ควบคุมดูแลการทดลองผลิตสินค้าที่รับผิดชอบ โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทรวมทั้งกำหนดมาตรฐานการผลิตสินค้าเสนอผู้บังคับบัญชา จัดทำรายงานผลการทดสอบ และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีสัตวศาสตร์ ชีววิทยา เคมี สัตวแพทย์บัณฑิต และปริญญาโทโภชนศาสตร์สัตว์

- มีผลงานด้านการพัฒนาตำรับอาหารสุกร

สนใจติดต่อ      : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 199/49-51 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร.         : 02-272-2820-9 ต่อ 18  คุณจรัสกรณ์  พงษ์ถาวรวิช

Email         : [email protected]

 

9. หัวหน้างานเครื่องกล     2      อัตรา

วัตถุประสงค์ : นำการสร้างหรือซ่อมบำรุงเครื่องมือเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภคในด้านเครื่องกล

บทบาทหน้าที่

นำช่างในการซ่อมบำรุงเครื่องกล ให้เป็นไปตามแผน ดูแลวางแผนการทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ทำรายงานสรุปผลการซ่อมบำรุง การติดตั้ง และสภาพปัญหาของเครื่องจักร

คุณสมบัติ 

- ปวส. สาขาช่างกล  ช่างยนต์

 - มีผลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรมเกษตรตามแผนงานPMไม่ให้ชำรุดหรือซ่อมยกเครื่อง

สนใจติดต่อ     : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
โรงงานสระบุรี : เลขที่ 19/1 หมู่ 3 ถ.สุวรรณศร ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

โทร.                : 036-379006-7, 036-379446-8 ต่อ 36 คุณสุนันทา  จุลวัฒนะ

Email               : [email protected]

 

10. แม่บ้าน

วัตถุประสงค์ : กำกับการสรรหาสร้างและซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าควบคุมและกำลังของโรงงาน ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักร และยานพาหนะให้ทุกจุดในห่วงโซ่อุปทานสามารถทำงานได้ตามแผนธุรกิจ

บทบาทหน้าที่

วางแผนงานซ่อมบำรุง ทั้งการบำรุงเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิต ทั้งในด้านเครื่องกล ไฟฟ้า หรือ อิเลคทรอนิกส์ ควบคุมดูแลการบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ดูแลการจัดหา และจัดเก็บอะไหล่ เครื่องมือช่างต่าง ๆ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ประสานงานในการติดตั้ง ดัดแปลง หรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ในสายการผลิต อาจดูแลผู้รับเหมาภายนอกที่เข้ามาดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีหรือปริญญาโท  วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า และสาขาอิเล็กทรอนิกส์

- มีผลงานด้านการพัฒนาระบบไฟฟ้าโรงงาน พัฒนาการบำรุงรักษา

สนใจติดต่อ     : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
โรงงานสระบุรี : เลขที่ 19/1 หมู่ 3 ถ.สุวรรณศร ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

โทร.                : 036-379006-7, 036-379446-8 ต่อ 36 คุณสุนันทา  จุลวัฒนะ

Email               : [email protected]

 

11. เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางเทคนิค

 วัตถุประสงค์ : ดูแล Hardware Network และฐานข้อมูลให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้ตามเจตนาของกระบวนการที่ออกแบบไว้

บทบาทหน้าที่

ให้คำแนะนำผู้ใช้งานด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ร่วมพิจารณาในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์มาตรฐาน ดูแลซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ อาทิ ระบบ LAN อีเมล์ อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต ดูแลและบริหารระบบฐานข้อมูลของบริษัท รวมทั้งสำรองข้อมูลในฐานข้อมูลระบบงานทั้งหมด

คุณสมบัติ 

- ปวส.หรือปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไอที วิศวกรไฟฟ้า การสื่อสาร

 - มีผลงานซ่อมบำรุง PC ดูแลระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล

สนใจติดต่อ     : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
โรงงานสระบุรี : เลขที่ 19/1 หมู่ 3 ถ.สุวรรณศร ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

โทร.                : 036-379006-7, 036-379446-8 ต่อ 36 คุณสุนันทา  จุลวัฒนะ

Email               : [email protected]

 

12. เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ

วัตถุประสงค์ : สนับสนุนผู้ใช้ระบบ IT สามารถทำงานได้ตามเจตนาของกระบวนการธุรกิจ

บทบาทหน้าที่

เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ร่วมกับนักเขียนโปรแกรมในการเขียนและทดสอบการใช้งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เตรียมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และอบรมการใช้โปรแกรมให้แก่ผู้ใช้งาน

คุณสมบัติ 

- ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, IT, วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

- มีผลงานออกแบบ Flow การทำงานของระบบ Software ทั้งOffice Automation Accounting Manufacturing  เขียน ER Diagram และ Object Oriented โปรแกรม

สนใจติดต่อ      : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 199/49-51 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร.         : 02-272-2820-9 ต่อ 18  คุณจรัสกรณ์  พงษ์ถาวรวิช

Email         : [email protected]

 

13. ผู้จัดการสำนักงาน Office Manager

วัตถุประสงค์ : กำกับการสรรหาพัฒนาทีมงานที่สำนักงานใหญ่ให้มีความสามารถบรรลุเป้าหมายและสรรหา พัฒนาบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของสำนักงานและดูแลของใช้สิ้นเปลืองให้เป็นประโยชน์ตามแผนธุรกิจ

บทบาทหน้าที่

ควบคุมดูแลงานด้านการสรรหาคัดเลือกพนักงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ควบคุมดูแลงานด้านการบริหารค่าจ้างเงินเดือน และการจัดทำเงินเดือนค่าจ้างของพนักงาน ควบคุมดูแลงานด้านการแรงงานสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมต่างๆของพนักงาน และงานด้านระเบียบข้อบังคับพนักงาน ประสานงานและควบคุมดูแลงานด้านการฝึกอบรมทั้งภายนอกและภายในบริษัท บริหารจัดการงานบริการและงานสนับสนุนทั้งหมดในบริษัท เช่น งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ งานสาธารณูปโภค ฯลฯ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับทุกหน่วยงาน กำกับดูแลพนักงานของฝ่ายในการบริการงานธุรการ ตรวจสอบสัญญาเกี่ยวกับงานบริการต่าง ๆ อาทิเช่น การขนส่งและการเดินทาง เจ้าหน้าที่ส่งเอกสาร พนักงานทำความสะอาด การดูแลรักษา เป็นต้น เพื่อให้งานบริการและงานสนับสนุนของฝ่ายธุรการให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ดูแลจัดการทรัพย์สินในบริษัท ตรวจสอบการซื้อพัสดุ รับการแจ้งเกี่ยวกับความเสียหาย ต่อทรัพย์สินและติดต่อกับบริษัทประกันภัย ควบคุมดูแลงบประมาณด้านงานบริการสำนักงาน

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีหรือปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และบริหารธุรกิจ

- มีผลงานในการพัฒนาองค์กร และ สรรหา บำรุงรักษา และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของสำนักงาน

สนใจติดต่อ      : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 199/49-51 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร.         : 02-272-2820-9 ต่อ 18  คุณจรัสกรณ์  พงษ์ถาวรวิช

Email         : [email protected]

 

14. หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน

วัตถุประสงค์ : กำกับระบบการบันทึกบัญชีเพื่อให้ทราบสถานะและกระบวนการทำงานที่แท้จริงของห่วงโซ่อุปทานทุกวัน และควบคุมการปฏิบัติการตามแผนธุรกิจ

บทบาทหน้าที่

จัดทำต้นทุนให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติที่กำหนดไว้ ศึกษา จัดทำ ทบทวน วิธีการต่าง ๆ ในการปรับปรุงระบบต้นทุน จัดเตรียมรายงานประเภทต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการเงินเพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการควบคุมตรวจสอบต้นทุนที่เกิดขึ้น ปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลการทำงานของพนักงานในสายการบังคับบัญชาทุกระดับ รวมถึงวางแผน ประสานงาน ติดตามงานประเมินงานต่างๆที่มอบหมายไป

 คุณสมบัติ

- ปริญญาตรีหรือปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบัญชีต้นทุน บัญชีทั่วไป

- มีผลงานในการลดเวลาการทำกระบวนการและเพิ่มความแม่นยำของรายงานทางต้นทุนหรือพัฒนาโครงสร้างต้นทุนของกระบวนการห่วงโซ่อุปทาน

สนใจติดต่อ     : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
โรงงานสระบุรี : เลขที่ 19/1 หมู่ 3 ถ.สุวรรณศร ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

โทร.                : 036-379006-7, 036-379446-8 ต่อ 36 คุณสุนันทา  จุลวัฒนะ

Email               : [email protected]

 

15. สมุห์บัญชี

วัตถุประสงค์ : กำกับกระบวนการบันทึกบัญชีเพื่อให้ทราบสถานะและผลการทำงานที่แท้จริงขององค์กรทุกวันและควบคุมการปฏิบัติการตามแผนห่วงโซ่อุปทาน

บทบาทหน้าที่

ดูแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่าง ๆ ของบริษัทตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชีจนกระทั่งถึงการปิดบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท ดูแลจัดการการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานบัญชีต่าง ๆ ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา นำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชีและตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ ในการจัดทำงบประมาณของบริษัท และดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามแผนงบประมาณที่วางไว้

คุณสมบัติ 

ปริญญาตรีหรือปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี

- ผลงานพัฒนากระบวนการบัญชีและการประเมินผลงานเมื่อเทียบกับแผนธุรกิจ

สนใจติดต่อ      : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 199/49-51 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร.         : 02-272-2820-9 ต่อ 18  คุณจรัสกรณ์  พงษ์ถาวรวิช

Email         : [email protected]

 

16. เจ้าหน้าที่การเงิน     2    อัตรา

วัตถุประสงค์ : จ่ายเงินให้ผู้จำหน่ายสินค้าได้ถูกต้องตรงตามจำนวนและเวลาตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้

บทบาทหน้าที่

รับวางบิล และจัดทำเอกสารใบสำคัญจ่ายเพื่อนำมาทำเช็คเก็บรักษาเงินสดย่อยสำหรับจ่ายตามเอกสารการจ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา จ่ายเช็คและเงินสดแก่บุคคลภายนอกตามเอกสารที่ได้รับอนุมัติ เขียนใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตามเอกสารประกอบ ทำหน้าที่เขียนหรือทำเช็คจ่ายของบริษัท ตามเอกสารการจ่ายเงินตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา ลงบันทึกบัญชีรายรับ-จ่ายเงินที่ผ่านมือประจำวันให้ถูกต้องตามระบบบัญชี นำฝากหรือถอน เงินสดจากธนาคารตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ 

ปวส. หรือปริญญาตรีบัญชี การเงิน เศรษฐศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

- มีผลงานในการลดเวลาทำรายการหรือเพิ่มความแม่นยำในงานการเงิน

สนใจติดต่อ      : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 199/49-51 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร.         : 02-272-2820-9 ต่อ 18  คุณจรัสกรณ์  พงษ์ถาวรวิช

Email         : [email protected]

 

17. เจ้าหน้าที่วางแผน

วัตถุประสงค์ : เตรียมแผนให้ทุกฝ่ายในห่วงโซ่อุปทานทำงานสอดคล้องกันในการส่งมอบสินค้าให้กับลูกค้า

บทบาทหน้าที่

ประมวลข้อมูลสถานการณ์วัสดุและวัตถุดิบ เพื่อคำนวณปริมาณการวัสดุและวัตถุดิบ และรายการวัสดุและวัตถุดิบที่ต้องใช้ จัดทำแผนวัสดุและวัตถุดิบของโรงงานในแต่ละเดือน ให้สอดคล้องกับแผนการขายและการตลาด สรุปและประเมินผลวัสดุและวัตถุดิบในแต่ละเดือน เพื่อพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนา

กำหนดแผนการสั่งซื้อรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน ให้สอดคล้องกับกระบวนการผลิตและสินค้าคงคลังตามเป้าหมายที่กำหนด สนับสนุนการบริหารการจัดการด้านการวางแผนกับทางจัดซื้อและโลจิสติกส์ขาเข้าให้เหมาะสม ควบคุมวัตถุดิบคงคลังให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

คุณสมบัติ 

- ปริญญาตรี วิศวกรอุตสาหกรรม โลจิสติกส์ เศรษฐศาสตร์ สถิติ

- มีความรู้ งาน Planning, MRP และ MPS วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลสถิติ เพื่อกำหนด Inventory Model

 - มีผลงานในการดำเนินการกระบวนการวางแผนการผลิตหรือโลจิสติกส์ให้ได้ตามเป้าหมาย

สนใจติดต่อ     : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
โรงงานสระบุรี : เลขที่ 19/1 หมู่ 3 ถ.สุวรรณศร ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

โทร.                : 036-379006-7, 036-379446-8 ต่อ 36 คุณสุนันทา  จุลวัฒนะ

Email               : [email protected]

 

18. หัวหน้างานโยธา (Foreman)

วัตถุประสงค์ : นำทีมก่อสร้างและซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้างตามแบบที่กำหนดด้วยวิธีที่ได้มาตรฐานตามเจตนาที่ต้องใช้งาน

บทบาทหน้าที่

ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ ประสานงานกับผู้รับเหมาเพื่อเคลียร์แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง ตรวจสอบความถูกต้อง และความเหมาะสมของแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง ตรวจสอบงวดงานก่อสร้างของผู้รับเหมา เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารโครงการตามวันและเวลาที่บริษัทฯ กำหนด

คุณสมบัติ 

- ปวส. สาขาโยธา

 - มีผลงานงานก่อสร้างอาคาร และระบบสาธารณูปโภค และมีผลงานคุมงานก่อสร้างอาคารโกดังหรือโรงงาน

สนใจติดต่อ     : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
โรงงานสระบุรี : เลขที่ 19/1 หมู่ 3 ถ.สุวรรณศร ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230

โทร.                : 036-379006-7, 036-379446-8 ต่อ 36 คุณสุนันทา  จุลวัฒนะ

Email               : [email protected]

Update 12/07/2561 16:30 PM

 

 Copyright © 2015 All Rights Reserved.