ReadyPlanet.com
dot
Jobs

   บริษัทในเครือยูไนเต็ดกรุ๊ป
บริษัทยูไนเต็ดฟีดดิ้งจำกัด / บริษัทยูไนเต็ดฟีดมิลล์จำกัด/ บริษัทยูไนเต็ดการตลาดสากลจำกัด


 

          บริษัท United Feed Mill จำกัด เป็นผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายอาหารลูกสุกร มีความจำเป็นต้องขยายกิจการ เพื่อรองรับความต้องการอาหารลูกสุกรอย่างท่วมท้นของฟาร์มอิสระทั่วประเทศ และขยายไปสู่ตลาด AEC เราจึงต้องการรับเพื่อนร่วมทีมงานจำนวนมาก ที่มีความใฝ่รู้ ใฝ่ทำ และกระตือรือร้นที่จะก้าวหน้า ในการที่จะร่วมมือกับเกษตรกรให้มีผลผลิตและประสิทธิภาพที่ไม่แพ้ใคร โดยใช้เทคโนโลยีในการผลิตอาหารสัตว์ และวิทยาการที่ทันสมัยที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้.-

สมัครได้ที่

สำนักงานใหญ่ 199/49-51 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร. 02-272-2820-9 ต่อ 18  คุณฐิตาพร พรเศรษฐคุณ
โรงงานสระบุรี เลขที่ 19/1 หมู่ 3 ถ.สุวรรณศร ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทร. 036-379006-7, 036-379446-8 ต่อ 17 คุณสุนันทา  จุลวัฒนะ 
E-Mail : [email protected]

สมัครด่วน

 1. เลขานุการ                                                                           จำนวน 1 อัตรา

วัตถุประสงค์ : ประสานงานกับทุกฝ่ายภายในและภายนอกองค์กรเพื่อให้กรรมการบริหารองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

บทบาทหน้าที่ 

พิมพ์จดหมาย บันทึกการประชุม ร่างจดหมายโต้ตอบ รายงาน และ เอกสารอื่น ๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โทรศัพท์ติดต่อนัดหมายต่าง ๆ ให้ผู้บังคับบัญชา ต้อนรับแขกผู้มาเยี่ยมต่าง ๆ และจัดการประชุมของผู้บังคับบัญชาได้ จัดการและเก็บรักษาข้อมูลรวมทั้งระบบงานเอกสาร ปฏิบัติงานสนับสนุนงานทั่วไปแก่ผู้บริหาร เช่น จองตั๋วเดินทาง ติดต่อที่พัก เป็นต้น

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ ภาษา สถิติ และปริญญาโทบริหารธุรกิจ
- มีผลงานในการประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในและภายนอกองค์กร ให้บรรลุวัตถุประสงค์

สนใจติดต่อ      : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 199/49-51 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร.         : 02-272-2820-9
ต่อ 18  คุณฐิตาพร พรเศรษฐคุณ
Email         : [email protected]

2. หัวหน้างานผสม                                                             จำนวน 1 อัตรา

วัตถุประสงค์ : นำทีมดำเนินการผสมอาหารสัตว์ ให้ได้คุณภาพตรงตามสูตรไม่ให้เกิดการปนเปื้อนในกระบวนการ สามารถสอบย้อนกลับได้ และส่งมอบลูกค้าได้ทันเวลา

บทบาทหน้าที่ 

ควบคุมการผลิตของพนักงานผลิตที่ต้องใช้ความรู้ระดับ ปวช.-ปวส. ในการควบคุมเครื่องจักรผลิต  ตรวจสอบการผลิตของพนักงานผลิตให้ได้ตามแผนการผลิตประจำวัน  ตรวจสอบคุณภาพของสินค้าที่ผลิตได้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด จัดทำรายงานการผลิตประจำวันเสนอผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ


- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ การเกษตร การผลิต Machatronics, Electronic ไฟฟ้า
- มีผลงานด้านการดำเนินการผลิตให้ได้มาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพ

สนใจติดต่อ      : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 199/49-51 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร.         : 02-272-2820-9 ต่อ 18 
คุณฐิตาพร พรเศรษฐคุณ
โรงงานสระบุรี : เลขที่ 19/1 หมู่ 3 ถ.สุวรรณศร ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทร.                : 036-379006-7, 036-379446-8 ต่อ 36 คุณสุนันทา จุลวัฒนะ

Email        :  [email protected]


3. ผู้แทนการขายอาหารสัตว์                                        จำนวน 2 อัตรา

วัตถุประสงค์ : ขายอาหารสุกร ให้ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยทั่วประเทศไทยผ่านร้านค้าต่างจังหวัดตามแผนให้บรรลุเป้าหมาย

บทบาทหน้าที่

ติดต่อเสนอขายสินค้า โดยนำเสนอคุณสมบัติของสินค้าทางเทคนิคต่อลูกค้า บริหารลูกค้าที่ซื้อสินค้า รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ลูกค้า เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี เก็บรวบรวมสภาวะการแข่งขันของคู่แข่ง และข้อมูลทางการตลาด และทำรายงาน ทำหน้าที่เก็บเงินกับลูกค้าตามสัญญาซื้อขาย

คุณสมบัติ

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ สัตวศาสตร์ เกษตร
- มีผลงานการขายสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม

สนใจติดต่อ      : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 199/49-51 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร.         : 02-272-2820-9
ต่อ 18  คุณฐิตาพร พรเศรษฐคุณ
Email               : [email protected]

4. Product Management Trainee                 จำนวน 2 อัตรา

วัตถุประสงค์ : ส่งเสริมสินค้าและบริการให้กับลูกค้าเป้าหมายให้เข้าใจวิธีการใช้และได้รับผลประโยชน์จากอาหารของบริษัทฯ

บทบาทหน้าที่ 

ปฏิบัติงานด้านการตลาดแผนการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขายตามที่ได้รับมอบหมาย เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด รวมทั้งประเมินความสำเร็จของโครงการส่งเสริมการขายของบริษัทและคูแข่งขัน มีส่วนร่วมในการร่างแผนโฆษณาประชาสัมพันธ์และแผนการตลาดของบริษัท ติดตามความเคลื่อนไหวทางการตลาด

คุณสมบัติ 

- ปริญญาตรี สาขา สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์และปริญญาโท บริหารธุรกิจ การตลาด
- มีผลงานการทำการวิเคราะห์ปัญหาและดำเนินโครงการให้บรรลุผล

สนใจติดต่อ      : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 199/49-51 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร.         : 02-272-2820-9
ต่อ 18  คุณฐิตาพร พรเศรษฐคุณ
Email         : [email protected]

5. Field Veterinarian                                      จำนวน 2 อัตรา

วัตถุประสงค์ : เพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนของฟาร์มสุกร ติดตามผลการใช้อาหารให้ทำประโยชน์ได้จริงตามที่ลูกค้าคาดหวัง

บทบาทหน้าที่

ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของบริษัทแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง ตอบข้อซักถามและแก้ไขปัญหา และข้อร้องเรียนของลูกค้า ทั้งทางวาจา โทรศัพท์และจดหมายและออกพบลูกค้าด้วยตนเอง ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในบริษัท ในการแก้ไขปัญหาหรือข้อร้องเรียน หรือข้อซักถามของลูกค้า จัดทำสรุปรายงานการให้บริการลูกค้าในแต่ละวัน และสรุปข้อร้องเรียนและปัญหาที่ลูกค้าแจ้งเข้ามาเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา

คุณสมบัติ

- สัตวแพทย์บัณฑิต
- มีผลงานด้านการพัฒนาสุขภาพ การจัดการ อาหาร หรือพันธุ์สุกร

สนใจติดต่อ      : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 199/49-51 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร.         : 02-272-2820-9 ต่อ 18
คุณฐิตาพร พรเศรษฐคุณ
Email         : [email protected]

6. Nutritionist                                                  จำนวน 2 อัตรา

วัตถุประสงค์ : กำหนดตำรับอาหารสุกร ให้ได้ผลการเลี้ยงตามเป้าหมายในการนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ในฟาร์มสุกร

บทบาทหน้าที่ 

วางแผนในการทดสอบ และพัฒนาสินค้าใหม่ให้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนด  ศึกษาและวิเคราะห์ถึงข้อดีข้อเสียของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต รวมทั้งพิจารณาหามาตรฐานวิตถุดิบที่จะนำมาใช้ผลิต  ควบคุมดูแลการทดลองผลลิตสินค้าที่รับผิดชอบ โดยประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในบริษัทรวมทั้งกำหนดมาตรฐานการผลิตสินค้าเสนอผู้บังคับบัญชา  จัดทำรายงานผลการทดลอง และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา

คุณสมบัติ 

- ปริญญาโท Animal Nutrition
- มีผลงานในการวิจัยและพัฒนาอาหารสุกร

สนใจติดต่อ      : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 199/49-51 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร.         : 02-272-2820-9 ต่อ 18 
คุณฐิตาพร พรเศรษฐคุณ
Email         : [email protected]

 
7. Lead Mechanic หัวหน้างานเครื่องกล           จำนวน 1 อัตรา

วัตถุประสงค์นำทีมช่างในการ ซ่อม/สร้าง เครื่องมือเครื่องจักรและระบบสาธารณูปโภคที่เสีย ป้องกันไม่ให้เสียตามกระบวนการและกำหนด

บทบาทหน้าที่ 

นำทีมช่างในการซ่อมบำรุงเครื่องกล หรือ ไฟฟ้า หรืออิเลคทรอนิกส์ให้เป็นไปตามแผน ดูแลวางแผนการทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ทำรายงานสรุปผลการซ่อมบำรุง การติดตั้งและสภาพปัญหาของเครื่องจักร

คุณสมบัติ 

- ปวส. ช่างกล ช่างยนต์
- มีผลงานในการนำทีมช่างซ่อม/สร้าง งานเครื่องกล เกษตร อาหารสัตว์

สนใจติดต่อ      : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 199/49-51 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร.         : 02-272-2820-9 ต่อ 18  คุณฐิตาพร พรเศรษฐคุณ
โรงงานสระบุรี : เลขที่ 19/1 หมู่ 3 ถ.สุวรรณศร ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทร.                : 036-379006-7, 036-379446-8 ต่อ 36 คุณสุนันทา จุลวัฒนะ

Email         : [email protected]

 
8. Construction Foreman หัวหน้างานโยธา   จำนวน 1 อัตรา

วัตถุประสงค์ : นำทีมช่างซ่อมและสร้างอาคารสิ่งปลูกสร้างตามแบบกระบวนการและกำหนดการ

บทบาทหน้าที่

ควบคุมช่างเทคนิคในการซ่อมบำรุงเครื่องกล หรือ ไฟฟ้า หรืออิเลคทรอนิกส์ให้เป็นไปตามแผน ดูแลวางแผนการทำการบำรุงรักษาเชิงป้องกันสำหรับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ทำรายงานสรุปผลการซ่อมบำรุง การติดตั้งและสภาพปัญหาของเครื่องจักร

คุณสมบัติ

- ปวส.สายช่าง
- มีผลงานในการนำทีมซ่อม/สร้าง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง

สนใจติดต่อ      : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 199/49-51 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร.         : 02-272-2820-9 ต่อ 18  คุณฐิตาพร พรเศรษฐคุณ
โรงงานสระบุรี : เลขที่ 19/1 หมู่ 3 ถ.สุวรรณศร ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทร.                : 036-379006-7, 036-379446-8 ต่อ 36 คุณสุนันทา จุลวัฒนะ

Email         : [email protected]

 

9. Technical Support เจ้าหน้าที่สนับสนุนทางเทคนิค   จำนวน 1 อัตรา

วัตถุประสงค์ : ซ่อมและสร้าง hardware, network และฐานข้อมูลการใช้ระบบสาระสนเทศในการจัดระบบ ERP

บทบาทหน้าที่

ให้คำแนะนำผู้ใช้งานด้านฮาร์ดแวร์และซอฟแวร์ ร่วมพิจารณาในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟแวร์มาตรฐาน ดูแลซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ อาทิ ระบบ
LAN อีเมล์ อินเตอร์เน็ต อินทราเน็ต ดูแลและบริหารระบบฐานข้อมูลของบริษัท รวมทั้งสำรองข้อมูลในฐานข้อมูลระบบงานทั้งหมด

คุณสมบัติ 

- ปริญญาตรี สาขาอิเล็กทรอนิกส์ ไอที วิศวกรไฟฟ้า การสื่อสาร
- มีผลงานซ่อมบำรุง PC ดูแลระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล

สนใจติดต่อ     : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 199/49-51 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร.         : 02-272-2820-9 ต่อ 18  คุณฐิตาพร พรเศรษฐคุณ
Email               : [email protected]

 

10. System Analysis เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ระบบ   จำนวน 1 อัตรา

วัตถุประสงค์ : ซ่อมวิเคราะห์และปรับปรุงระบบสาระสนเทศให้สามารถวางแผนและควบคุมระบบ Supply chain และสรุปผลประกอบการได้ในระบบ ERP

บทบาทหน้าที่


เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์เพื่อนำไปใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ ร่วมกับนักเขียนโปรแกรมในการเขียนและทดสอบการใช้งานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เตรียมเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และอบรมการใช้โปรแกรมให้แก่ผู้ใช้งาน

คุณสมบัติ 

- ปริญญาตรี IT
- มีผลงานออกแบบ Flow การทำงานของระบบ Software ทั้งOffice Automation Accounting Manufacturing   

สนใจติดต่อ     : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 199/49-51 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร.         : 02-272-2820-9 ต่อ 18  คุณฐิตาพร พรเศรษฐคุณ
Email               : [email protected]

11. Human Resource and Administration Management  Trainee
                                                                             จำนวน 3 อัตรา กทม 1 อัตรา นครราชสีมา 2 อัตรา

วัตถุประสงค์ : พัฒนาขีดความสามารถขององค์กร สรรหา พัฒนาบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานของสำนักงานตามแผนของฝ่ายงาน

บทบาทหน้าที่

ควบคุมดูแลงานด้านการสรรหาคัดเลือกพนักงานของบริษัท ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด ควบคุมดูแลงานด้านการบริหารค่าจ้างเงินเดือน และการจัดทำเงินเดือนค่าจ้างของพนักงาน ควบคุมดูแลงานด้านการแรงงานสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมต่างๆของพนักงาน และงานด้านระเบียบข้อบังคับพนักงานประสานงานและควบคุมดูแลงานด้านการฝึกอบรมทั้งภายนอกและภายในบริษัท บริหารจัดการงานบริการและสนับสนุนทั้งหมดในบริษัท เช่น งานยานพาหนะ งานอาคารสถานที่งานสาธารณูปโภค ฯลฯ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้กับทุกหน่วยงาน กำกับดูแลพนักงานของฝ่ายในการให้บริการงานธุรการ ตรวจสอบสัญญาเกี่ยวกับงานบริการต่าง ๆ อาทิเช่น การขนส่งและการเดินทาง เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารพนักงานทำความสะอาด การดูแลรักษา เป็นต้น เพื่อให้งานบริการ และงาน สนับสนุนของฝ่ายธุรการให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ดูแลจัดการทรัพย์สินในบริษัท ตรวจสอบการซื้อพัสดุ รับการแจ้งเกี่ยวกับความเสียหาย ต่อทรัพย์สินและติดต่อกับบริษัทประกันภัย ควบคุมดูแลงบประมาณด้านงานบริหารสำนักงาน

คุณสมบัติ 

- ปริญญาตรี สาขาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และปริญญาโทบริหารธุรกิจ
- มีผลงานในการพัฒนาทีมงานและโครงสร้างพื้นฐานของสำนักงาน

สนใจติดต่อ     : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 199/49-51 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร.         : 02-272-2820-9 ต่อ 18  คุณฐิตาพร พรเศรษฐคุณ


                          บริษัท ยูไนเต็ดฟีดดิ้ง จำกัด
        ฟาร์ม 2    เลขที่ 71 ม.10 ต.หนองกะจะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
        ฟาร์ม 4    เลขที่ 142 ม.6 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร.             : 081-8777166 คุณศุภชัย  โชติพันธ์วิทยากุล


Email               : [email protected]

 

12. Accounting  Management  Trainee  จำนวน 3 อัตรา กทม  นครราชสีมา สระบุรี

วัตถุประสงค์ : นำการปฏิบัติงานตามระบบงานบัญชีและ implement ระบบ ERP  เพื่อให้มีข้อมูลของห่วงโซ่อุปทานตามความเป็นจริงทุกวันและให้ผู้บริหารสามารถควบคุมการปฏิบัติการตามแผนธุรกิจ

บทบาทหน้าที่

ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกข้อมูลทางบัญชีและจัดทำบัญชีเฉพาะด้าน อาทิ บัญชีต้นทุน บัญชีลูกหนี้ ฯลฯ ให้เป็นไปตามระบบงานบัญชีที่วางไว้ ดูแลการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง จัดทำงบการเงิน และรายงานต่าง ๆ นำเสนอผู้บังคับบัญชา จัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชานำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ 

- ปริญญาตรีบัญชีต้นทุนหรือบัญชีทั่วไป หรือปริญญาโทบริหารธุรกิจซึ่งจบปริญญาตรี สาขาบัญชี
- มีผลงานในการแสดงผลประกอบการขององค์กรเพื่อหาแนวทางพัฒนา

สนใจติดต่อ      : บริษัท ยูไนเต็ดฟีดมิลล์ จำกัด
สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 199/49-51 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร.         : 02-272-2820-9 ต่อ 18  คุณฐิตาพร พรเศรษฐคุณ

โรงงานสระบุรี : เลขที่ 19/1 หมู่ 3 ถ.สุวรรณศร ต.บัวลอย อ.หนองแค จ.สระบุรี 18230
โทร.                : 036-379006-7, 036-379446-8 ต่อ 36 คุณสุนันทา จุลวัฒนะ


                          บริษัท ยูไนเต็ดฟีดดิ้ง จำกัด
        ฟาร์ม 2    เลขที่ 71 ม.10 ต.หนองกะจะ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
        ฟาร์ม 4    เลขที่ 142 ม.6 ต.จันทึก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทร.             : 081-8777166 คุณศุภชัย  โชติพันธ์วิทยากุล


Email        : [email protected]
 

13. Demand Management Trainee                จำนวน 1 อัตรา

วัตถุประสงค์ : ดำเนินกระบวนการในการทำเอกสารทางการขายและระบบการจัดเก็บข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายขาย ตรวจสอบการส่งมอบผลิตภัณฑ์และรายงานการขายให้กับผู้บริหาร

บทบาทหน้าที่

กำหนดกระบวนการจัดทำเอกสารทางการขายและระบบการจัดเก็บข้อมูล เพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายขาย ควบคุมดูแลและตรวจสอบข้อมูลนำเข้าเกี่ยวกับยอดขายและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบและติดตามกระบวนการผลิตและการส่งมอบผลิตภัณฑ์ เพื่อสนองความต้องการของลูกค้า  ตรวจสอบรายงานการขายและส่งให้ฝ่ายบริหารพิจารณา  กำหนดเป้าหมายการผลิต, ประมาณการผลิต และกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการผลิต วางแผนและควบคุมการผลิตให้สอดคล้องกับกำหนดส่งมอบให้ลูกค้า และสอดคล้องกับเป้าหมายการผลิต ตลอดจนวางแผนการทำงานล่วงเวลา ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้งานได้ไปตามแผนการผลิต ร่วมกับหัวหน้าแผนกต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหา ตลอดจนวางแผนการผลิตปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง จัดทำรายงานเพื่อวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการวางแผน และ ควบคุมการผลิต

คุณสมบัติ

-