ReadyPlanet.com
dot
Jobs

 บริษัทในเครือยูไนเต็ดกรุ๊ป

 ผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารและพันธุ์สัตว์ กำลังขยายกิจการ

เปิดรับสมัครงานหลายตำแหน่ง สมัครได้ที่
สำนักงานใหญ่ 199/49-51 ถ.วิภาวดีรังสิต สามเสนใน พญาไท กทม. 10400
โทร. 0-2272-2820 - 9  ต่อ 11 หรือ E-Mail : job@unitedfeeding.com
บริษัท ไนเต็ดฟีดดิ้งจำกัด / บริษัทยูไนเต็ดฟีดมิลล์จำกัด/ บริษัทยูไนเต็ดการตลาดสากลจำกัด

1. หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

       ·        ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัฒนา  ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือในการทำงานในโรงงาน

·        หาวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ   ประหยัด  ออกแบบ ปรับปรุง พัฒนา

·        สร้างเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานของแต่ละกระบวนการในการผลิตตั้งแต่กระบวนการเริ่มแรกถึงขั้นตอนสุดท้าย

·        วุฒิ : ปริญญาตรี  วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมเกษตร, เกษตรเครื่องจักรแมคคาทรอนิกส์  ประสบการณ์อย่างน้อย  3 ปี

2. สมุห์บัญชี

        ·        ดูแลข้อมูลทางด้านบัญชีขององค์กร

·        ควบคุมดูแลหน่วยงานอื่นให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ

·        ผู้ดำรงตำแหน่งนี้จะต้องมีความรู้กว้างขวางและรู้บัญชี  หลายๆ ด้าน

·        ปฏิบัติงานในหน้าที่ต่างๆ เช่น ดูแลยอดสุทธิในบัญชีธนาคาร  ภาษีเงินได้ที่ขอคืนในประเทศ

·        ลักษณะงานที่ปฏิบัติเป็นงานดูแลการปฏิบัติงานประจำวันของพนักงานบัญชี

·        วุฒิ :  ปริญญาตรี  ประสบการณ์อย่างน้อย  6 ปี

 
3. เจ้าหน้าที่บัญชี

        ·        ปฏิบัติงานบัญชีทั่วไปในงานบัญชีทั่วไป  ซึ่งต้องใช้ professional concept ดูแลข้อมูลทางด้านบัญชีขององค์กร

·        ทำบัญชีรายวัน  กระทบยอดบัญชีแยกประเภท  ยอดสุทธิในบัญชีธนาคาร  จัดทำข้อมูลกำไร  ขาดทุน  งบดุล

·        อาจเป็นผู้ดูแลและมอบหมายงานให้พนักงานบัญชี

·        วุฒิ : ปริญญาตรี  ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

4. หัวหน้าแผนกโครงการ

        ·        วางแผนงานโครงการก่อสร้างที่ดูแลรับผิดชอบ 

·        ร่วมพิจารณาแบบก่อสร้างและให้ความคิดเห็นในการปรับปรุง  ควบคุม  ดูแล  การก่อสร้างที่ดูแลรับผิดชอบให้เป็นไปตาม     แบบ  ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด

·        แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการก่อสร้าง

·        สรุปและส่งมอบงานแก่ลูกค้า

·        วุฒิ : ปริญญาตรี วิศวอุตสาหการ, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมการผลิต,  วิศวกรรมเครื่องกล, ประสบการณ์อย่างน้อย  3 ปี

5. หัวหน้าแผนกธุรการ

        ·       ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานประจำวัน (day-to-day) ที่เกี่ยวกับงานธุรการสำนักงาน

·       ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับพนักงานในสังกัด เพื่อให้งานลุล่วงไปด้วยดี

·        อาทิ งานบำรุงรักษาอาคารสถานที่ งานรักษาความปลอดภัย งานอุปกรณ์สำนักงาน งานระบบประกอบอาคาร

·        บางกรณีอาจปฏิบัติงานธุรการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

·        ตำแหน่งนี้จะต้องแก้ไขปัญหางานและปฏิบัติงานได้ด้วยตนเอง

·        วุฒิ : ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ, ความปลอดภัย, สาธารณสุข  ประสบการณ์อย่างน้อย ปี       

6. หัวหน้าแผนกไอที

        ·        วิเคราะห์ และออกแบบระบบงาน

·        เขียนโปรแกรม ทดสอบและดูแลระบบตามคู่มือการทำงาน

·        ติดตั้งโปรแกรม

·        เขียนโปรแกรม Coding ทดสอบโครงสร้างโปรแกรม Logic

·        พัฒนาและออกแบบระบบงานที่เกี่ยวข้อง

·        ช่วยในการทำโครงสร้างไฟล์

·        ศึกษาหาความต้องการของระบบ

·        สนับสนุน ดูแลระบบงาน

·        วางแผนโครงการที่เกี่ยวข้อง ช่วยในการจัดทำคู่มือการทำงาน

·        อบรมพนักงานให้ใช้โปรแกรมได้

·        วุฒิ : ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า, Electronic, การสื่อสาร ประสบการณ์อย่างน้อย  3 ปี

 
7. พนักงานขับรถผู้บริหาร

        ·        ขับรถยนต์

·        ดูแลรักษารถยนต์ของบริษัทฯ

·        ขับรถรับส่งแขกของผู้บริหารและแขกของบริษัทฯ

·        สามารถปฏิบัติงานได้ทุกเวลาตามสภาพของงาน

·        วุฒิ : มัธยมศึกษาหรืออาชีวศึกษา  มีประสบการณ์อย่างน้อย  3 ปี

 
8. แม่บ้าน

          ·       ปฏิบัติหน้าที่ตรวจนับจำนวนสินค้า  ขนย้ายสินค้า  ด้วยมือหรือรถเข็ญ  ทำความสะอาด

      ·        รับส่งเอกสาร และพัสดุภัณฑ์ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

      ·       ปฏิบัติงานอื่นๆ นอกเหนือจากงานประจำตามที่ได้รับมอบหมาย 

      ·        วุฒิ : ม.3 ขึ้นไป  มีประสบการณ์อย่างน้อย  3 ปี

        

Update 10/10/2558 10:30 AM

 

 Copyright © 2015 All Rights Reserved.