ReadyPlanet.com
dot

บริการวิชาการที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงเรื่องอาหาร แต่ยังรวมถึงบริการหลังการขายที่ดีด้านอื่นๆ   ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพสัตว์ การส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อให้ลูกค้าได้ผลผลิตที่ดี คุ้มค่า มีกำไร และได้รับความพึงพอใจสูงสุด
 
การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ  คุณค่าทางโภชนาการ  สารปนเปื้อน และสารพิษเชื้อรา
- การบริการส่งตัวอย่างของลูกค้าตรวจทางห้องปฏิบัติการ เช่น ตรวจคุณภาพน้ำ ซีรั่มวิทยา แบคทีเรียวิทยา พยาธิวิทยา เป็นต้น
- คำแนะนำด้านการจัดการด้านอาหารสุกร
- คำแนะนำด้านการจัดการสุขภาพ และฟาร์ม
- จัดสัมมนาวิชาการและเข้าร่วมกิจกรรมกับลูกค้าหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

      

      หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2015 All Rights Reserved.