ReadyPlanet.com
dot

 
 
เรามุ่งนำเทคโนโลยีด้านโภชนศาสตร์ เพื่อรับใช้ผู้ผลิตสุกรโดยมุ่งสร้างคุณค่าในสุกร
และได้เนื้อสุกรที่มีคุณภาพปลอดภัยต่อผู้บริโภค


            
บริษัทยูไนเต็ด ฟีดดิ้งจำกัด
เริ่มประกอบธุรกิจด้านอุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ การเลี้ยงปศุสัตว์ ไก่พันธุ์ และ ฟาร์มสุกร ก่อตั้งเมื่อปี เริ่มพ.ศ.2521 โดยมีคุณพร เลียวไพรัตน์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ ต่อมาในปี พ.ศ. 2533 บริษัทได้ดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมอาหารสัตว์โดยมีคุณ นิพนธ์ เหล่าวรวิทย์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการ และคุณวิฑิต เหล่าวรวิทย์ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการผู้จัดการ โดยสร้างโรงงานที่ อ.หนองแค จ.สระบุรี ผลิตอาหารไก่ สุกร หัวอาหาร เพื่อใช้ภายในฟาร์มบริษัทและจำหน่ายสู่ฟาร์มปศุสัตว์ทั่วประเทศ

            ในปี พ.ศ. 2543 บริษัทได้มุ่งเน้นให้ความสำคัญในอาหารสุกรเป็นหลัก โดยเฉพาะอาหารลูกสุกร จวบจนปัจจุบันที่บริษัทเป็นผู้นำในการผลิตอาหารลูกสุกรอนุบาล จำหน่ายสู่ฟาร์มสุกรทั้งในและต่างประเทศ และในภูมิภาคใกล้เคียง

            บริษัทดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตร ด้วยทีมงานผู้ชำนาญการมีประสบการณ์ในแวดวงธุรกิจอาหารสัตว์ ปศุสัตว์ โภชนศาสตร์ และสัตวแพทย์ ช่วยส่งเสริมการค้นคว้าวิจัย พร้อมพัฒนาคุณภาพสินค้าให้มีคุณค่าทั้งโภชนะและความน่ากินสู่ปศุสัตว์ อีกทั้งช่วยส่งเสริมวิชาการความรู้ปรับปรุงคุณภาพการเลี้ยงสัตว์ให้มีมาตรฐานที่ดีขึ้นพร้อมก้าวสู่การแข่งขันในธุรกิจการเกษตร
 


หนังสือรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสุกร

บริษัท ยูไนเต็ดฟีดดิ้ง จำกัด ได้รับการรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสุกร

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2015 All Rights Reserved.